2.7.7.3

Phosphopantetheine adenylyltransferase
4'-phosphopantetheine adenylyltransferase (NCBI)
Phosphopantetheine adenylyltransferase
Pantetheine-phosphate adenylyltransferase (RefSeq)