GO:0016024

Phosphatidate cytidylyltransferase
Phosphatidate cytidylyltransferase