GO:0016415

Octanoyltransferase
Octanoyltransferase