GO:0017013

ApbE family lipoprotein
ApbE family protein