IPR017550

molybdenum containing formylmethanofuran dehydrogenase subunit C (NCBI)
tungsten containing formylmethanofuran dehydrogenase, subunit C (NCBI)