IPR018080

Band 7 protein
Band 7 protein:Stomatin (NCBI)