COG219

tRNA(cytidine(34)-2'-O)-methyltransferase
tRNA
putative rRNA methylase (RefSeq)