GO:0009020

tRNA guanosine-2'-O-methyltransferase
tRNA
rRNA methylase (RefSeq)