2.1.1.34

tRNA guanosine-2'-O-methyltransferase
tRNA
rRNA methylase (RefSeq)