GO:0004417

Hydroxyethylthiazole kinase
Hydroxyethylthiazole kinase family (NCBI)
Hydroxyethylthiazole kinase
hypothetical protein (RefSeq)