GO:0009328

Phenylalanyl-tRNA synthetase beta subunit (NCBI)
Phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit (NCBI)
Phenylalanyl-tRNA synthetase alpha subunit (NCBI)
phenylalanine tRNA synthetase, beta-subunit (RefSeq)
phenylalanine tRNA synthetase, alpha-subunit (RefSeq)