6.1.1.3

Threonine--tRNA ligase
Threonyl-tRNA synthetase (NCBI)
Threonine--tRNA ligase
threonine tRNA synthetase (RefSeq)