GO:0017101

Lysyl-tRNA synthetase (NCBI)
Glutamyl-tRNA synthetase (RefSeq)
glutamate tRNA synthetase, catalytic subunit (RefSeq)
lysyl tRNA synthetase (RefSeq)