COG1918

FeoA family protein
Ferrous iron transporter component feoA
Ferrous iron transporter component feoA
Ferrous ion transport protein, putative
Ferrous iron transport protein A, putative