GO:0004764

Shikimate dehydrogenase
Glutamyl-tRNA reductase (NCBI)
shikimate 5-dehydrogenase (NCBI)
Shikimate dehydrogenase
putative shikimate 5-dehydrogenase (aroE) (RefSeq)