GO:0003882

archaetidylserine synthase (NCBI)
CDP-diacylglycerol--serine O-phosphatidyltransferase
phosphatidylserine synthase (pssA-like) (RefSeq)