COG65

3-isopropylmalate dehydratase large subunit
aconitase Family (NCBI)
3-isopropylmalate dehydratase (NCBI)
3-isopropylmalate dehydratase large subunit
3-isopropylmalate isomerase, subunit with LeuD (RefSeq)