GO:0004479

Methionyl-tRNA formyltransferase
Methionyl-tRNA formyltransferase
putative Methionyl-tRNA formyltransferase (partial) (RefSeq)
10-formyltetrahydrofolate:L-methionyl-tRNA(fMet) N-formyltransferase (RefSeq)
putative Formyl transferase (fmt-like) (RefSeq)