COG46

Phosphoribosylformylglycinamidine synthase subunit PurL
Phosphoribosylformylglycinamidine synthase II (NCBI)
Phosphoribosylformylglycinamidine synthase subunit PurL
phosphoribosylformylglycinamide synthetase (RefSeq)