GO:0004795

Threonine synthase (NCBI)
threonine synthase (RefSeq)
Threonine synthase