COG180

Tryptophanyl-tRNA synthetase
Tryptophanyl-tRNA synthetase (NCBI)
Tryptophanyl-tRNA synthetase
Tryptophanyl-tRNA synthetase (Tryptophan--tRNA ligase) (TrpRS) (RefSeq)
Tryptophanyl tRNA synthetase (RefSeq)