2.4.2.28

5'-methylthioadenosine phosphorylase (NCBI)
putative 5'-methylthioadenosine phosphorylase (mtnP-like) (RefSeq)