GO:0003871

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine methyltransferase
5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-- homocystei ne S-methyltransferase (NCBI)
5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine methyltransferase