COG2148

Exopolysaccharide biosynthesis polyprenyl glycosylphosphotransferase
Exopolysaccharide biosynthesis polyprenyl glycosylphosphotransferase
Sugar transferase domain protein
Exopolysaccharide biosynthesis protein, putative
putative glycosyltransferase (RefSeq)
putative Undecaprenyl-phosphate galactosephosphotransferase (RefSeq)
putative glycosyl transferase (RefSeq)
putative glycosyl transferase (RefSeq)