GO:0047360

Exopolysaccharide biosynthesis polyprenyl glycosylphosphotransferase
putative glycosyltransferase (RefSeq)
putative glycosyl transferase (RefSeq)