COG1019

4'-phosphopantetheine adenylyltransferase (NCBI)