Phosphoribosylformylglycinamidine synthase.

Phosphoribosylformylglycinamidine synthase subunit PurL
Phosphoribosylformylglycinamidine synthase
Phosphoribosylformylglycinamidine synthase II (NCBI)
Phosphoribosylformylglycinamidine synthase I (NCBI)
Phosphoribosylformylglycinamidine synthase subunit PurL
Phosphoribosylformylglycinamidine synthase I
phosphoribosylformylglycinamidine synthase I (RefSeq)
Phosphoribosylformylglycinamidine synthetase PurS (RefSeq)
phosphoribosylformylglycinamide synthetase (RefSeq)