GO:0004048

Anthranilate phosphoribosyltransferase
Anthranilate phosphoribosyltransferase (NCBI)
Anthranilate phosphoribosyltransferase
anthranilate phosphoribosyltransferase (RefSeq)