GO:0018707

1-phenanthrol methyltransferase activity

Details: 
Catalysis of the reaction: 1-phenanthrol + X-CH3 = X + 1-methoxyphenanthrene.
GO Category: 
MF
UbiE
LCM
AdoMet_MTases
dimethyladenosine transferase
hypothetical protein
TrmA
FtsJ
HemK
hypothetical protein
PRMT5 superfamily