1-PFK

id: TIGR03168
name: 1-PFK
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: hexose kinase, 1-phosphofructokinase family