L-diaminopimelate transmembrane transporter activity

id: GO:0015626
name: L-diaminopimelate transmembrane transporter activity
namespace: molecular_function
type: go
obsolete: False

Description: Catalysis of the transfer of L-diaminopimelate from one side of a membrane to the other. L-diaminopimelate is the L-enantiomer anion of 2,6-diaminoheptanedioic acid.

Parent Functions

idname
GO:0015179L-amino acid transmembrane transporter activity