thiamin-triphosphatase activity

id: GO:0050333
name: thiamin-triphosphatase activity
namespace: molecular_function
type: go
obsolete: False

Description: Catalysis of the reaction: H(2)O + thiamine triphosphate = H(+) + phosphate + thiamine diphosphate.

Parent Functions

idname
GO:0017111nucleoside-triphosphatase activity