GO:0008565

Type I secretion membrane fusion protein, HlyD family
MotA/TolQ/ExbB proton channel
MotA/TolQ/ExbB proton channel
MotA/TolQ/ExbB proton channel
MotA/TolQ/ExbB proton channel
MotA/TolQ/ExbB proton channel
MotA/TolQ/ExbB proton channel
MotA/TolQ/ExbB proton channel
Protein TolQ
Motif 1 Logo: