IPR001296

Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycosyl transferase, group 1 family protein
Conserved domain protein/glycosyl transferase, group 1 family protein