IPR001296

Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycosyl transferase, group 1/2 family protein
Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycogen synthase
Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycosyl transferase, group 1 family protein
Glycosyl transferase, group 1 family protein