2.1.1.72

Methyltransferase
Type I restriction-modification system, M subunit
Methyltransferase
Methyltransferase
site-specific DNA-methyltransferase (adenine-specific) (RefSeq)
adenine-specific DNA methyltransferase (RefSeq)