152C1

Gene: 
Acylneuraminate cytidylyltransferase
Insert: 
45
Gene Length: 
1869