173F12

Gene: 
Acylneuraminate cytidylyltransferase
Insert: 
177
Gene Length: 
1869