215C6

Gene: 
Acylneuraminate cytidylyltransferase
Insert: 
46
Gene Length: 
1869