56C7

Gene: 
Acylneuraminate cytidylyltransferase
Insert: 
472
Gene Length: 
1869