75F4

Gene: 
Acylneuraminate cytidylyltransferase
Insert: 
186
Gene Length: 
1869