GZ13236

Gene: 
Adenosylhomocysteinase
Insert: 
402
Gene Length: 
1440