GZ13849

Gene: 
S-adenosylmethionine:tRNA ribosyltransferase-isomerase
Insert: 
127
Gene Length: 
1116