GZ5746

Gene: 
5-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine deaminase
Insert: 
1073
Gene Length: 
1329