GZ8847

Gene: 
Adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate aminotransferase
Insert: 
1255
Gene Length: 
1629