GO:0016757

Phosphoribosyltransferase
Glycosyl transferase group 1
Glycosyl transferase group 1
Significant: 
1
p-value: 
0.04
Significant: 
1
p-value: 
0.03
Significant: 
1
p-value: 
0.05
Motif 1 Logo: 
Motif 1 Logo: 
Motif 1 Logo: 
Glycosyl transferase, family 8