TIGR01125

id: TIGR01125
name: TIGR01125
namespace: tigrfam
type: tigr
obsolete: False

Description: ribosomal protein S12 methylthiotransferase RimO

Parent Functions

idname
44698Ribosomal proteins: synthesis and modification