I6Y4V6 purM, Rv0809, RVBD_0809

Title id ORF names Protein names PubMed ID Short Synonyms EnsemblBacteria
I6Y4V6 I6Y4V6_MYCTU
Phosphoribosylformylglycinamidine cyclo-ligase (EC 6.3.3.1)
RVBD_0809 Phosphoribosylformylglycinamidine cyclo-ligase (EC 6.3.3.1) 9634230, 12368430, 20980199, purM purM, Rv0809, RVBD_0809 AFN48687,
InterPro Pfam ProDom Region Similarity SUPFAM
PF00586, PF02769 Belongs to the AIR synthase family. SSF55326, SSF56042
Gene3D HAMAP PANTHER Pfam PIRSF PRINTS ProDom PROSITE SMART SUPFAM
3.30.1330.10, 3.90.650.10, PF00586, PF02769 SSF55326, SSF56042
PDB Protein Model Portal
HOGENOM KEGG KO OMA OrthoDB
K01933, EFEMYRT, EOG61CM1V,