IPR000515

Amino acid ABC tranporter, permease protein, His/Glu/Gln/Arg/opine family
Amino acid ABC transporter, permease protein, His/Glu/Gln/Arg/opine family
Molybdenum ABC transporter, permease protein
Oligopeptide/dipeptide ABC transporter, permease protein
Oligopeptide/dipeptide ABC transporter, permease protein
Glutamine ABC transporter, permease protein
Polyamine ABC transporter, permease protein
Polyamine ABC transporter, permease protein