GO:0008276

Precorrin-6y C5,15-methyltransferase
Ribosomal protein L11 methyltransferase
Motif 1 Logo: 
Motif 1 Logo: 
Motif 1 Logo: 
Significant: 
1
p-value: 
0.02
Significant: 
1
p-value: 
0.02
Significant: 
1
p-value: 
0.03
SAM (and some other nucleotide) binding motif:Generic methyltransferase (NCBI)
Putative RNA methylase (NCBI)